Fiji

Najnovšie články

Takže umlčali strach svoj

Starší David A. Bednar opisuje, ako sa môžeme v našej dobe spoliehať na Pána.

Priviesť nás k Nemu

Uskutočnili ste už tri ciele z Plánu územia Európa pre tento rok? Ak nie, učiňte tieto kroky toto leto.

Nekráčajte s davom

Prezident Thomas S. Monson nám pomáha rozpoznať príležitosti na službu.

Generácia spojená v láske

Prezident Russell M. Nelson zdôrazňuje dôležitosť práce na rodinnej histórii a chrámovej práce.

Požehnania dňa sabatu - Apoštolský prísľub

Starší M. Russell Ballard a Quentin L. Cook nás učia o požehnaniach dodržiavania dňa sabatu. 

Poskytovanie pomoci Pánovým spôsobom - Rada od apoštola

Prezident Dieter F. Uchtdorf vysvetľuje, ako nám naša sebestačnosť pomôže posilniť ostatných.

Radosť z prinášania vykúpenia mŕtvym - Výzva od apoštola

Starší Richard G. Scott opisuje požehnania pre mladých ľudí v Cirkvi pri venovaní sa rodinnej histórii.

Materiály pre podporu sebestačnosti

Materiály pre podporu sebestačnosti

Stať sa časne sebestačnými

Sebestačnosť je schopnosť, záväzok a snaha zabezpečiť duchovné a časné životné potreby pre nás samotných a pre rodinu. Keď sa členovia stanú sebestačnými, sú tiež schopní lepšie slúžiť ostatným a starať sa o nich.