Preskočiť panel hlavné možnosti

Články

Našou úlohou ako rodičov je učiť, zabezpečiť a usmerňovať naše deti, aby mali skúsenosti, ktoré uľahčia ich obrátenie k evanjeliu a umožniť im nájsť šťastie v tomto živote a v živote, ktoré príde tým, že budú žiť životom zameraným na Krista.
Chyby nám môžu spôsobiť bolesť a smútok, ale môžeme ich nechať za sebou a nájsť radosť.
Prezident Henry B. Eyring opisuje ako môžeme priľnúť bližšie k našim predkom skrze rodinnú históriu a chrámovú prácu.
Ako kresťania mormoni veria tomu, čo učil Ježiš Kristus o pokání. Zistite, prečo mormoni veria, že pokánie prinesie pokoj, nádej a radosť.
Ronald A. Rasband vysvetľuje, že Božia láska je nemenná, napriek našim chybám a slabostiam.
Nedeľa je deň, na ktorý sa tešíme. V tento špeciálny deň posilňujeme svoj vzťah s Bohom a so Spasiteľom tým, že chodíme na zhromaždenie a prijímame sviatosť.
Mormonské náboženstvo učí, že modlitba je jedným zo spôsobov, ako sa môžeme priblížiť k Bohu. Získajte viac informácií o tom, čomu mormoni veria o modlitbe.
Dieter F. Uchtdorf hovorí o tom, ako môžeme vedieť, či Boh počúva naše modlitby.