Fiji

Najnovšie články

Spojené srdcia

Prezident Henry B. Eyring nám pomáha, aby sme boli vďační za požehnania a radosť, ktoré môžeme zakúsiť, keď sa venujeme rodinnej histórii.

Zajtra Hospodin učiní divné skutky medzi vami

Starší Jeffrey R. Holland na aprílovej generálnej konferencii povzbudil každého z nás, aby sme usilovali o veľká požehnania, ktoré pre nás Pán má.

Príležitosti pomôcť

Prezident Thomas S. Monson nám pomáha rozpoznať príležitosti, kedy môžeme pomôcť.

Deň sabatu v Cirkvi

Nevyhnutnou súčasťou dodržiavania tohto prikázania je to, že chodíme v nedeľu na zhromaždenia a prijímame sviatosť.

Verím?

Bonnie L. Oscarson, generálna prezidentka Mladých žien, svedčí o náuke večnej rodiny.

Zomrel Starší Per G. Malm, sedemdesiatnik

Starší Per G. Malm zomrel v utorok 26. júla vo svojom dome v Göteborgu vo Švédsku po urputnom boji s rakovinou.

Záchrana pred búrkou

Táto chvíľa utečencov necharakterizuje, ale naša reakcia pomôže definovať nás.

Záchrana pred búrkou

Starší Patrick Kearon hovoril na generálnej konferencii v apríli tohto roka o dobrovoľnej práci pri pomoci utečencom.

Vždy si udržiavajte odpustenie hriechov svojich

Skrze posväcujúcu moc Ducha Svätého ako nášho stáleho spoločníka si môžeme vždy udržiavať odpustenie svojich hriechov.