Fiji

Najnovšie články

Starší M. Russell Ballard - Plán pre územie Európa

Starší M. Russell Ballard z Kvóra dvanástich apoštolov nás všetkých povzbudzuje v našej snahe nasledovať ciele plánu pre územie Európa.

Zdieľanie evanjelia

Starší Dallin H. Oaks nám pomáha, aby sme rozvíjali vlastnosti podobné tým Kristovým, ktoré sú vyžadované pri zdieľaní evanjelia.

Kľúče kňazstva

Starší Stevenson vysvetľuje znovuzriadenie, účel a požehnania kľúčov kňazstva.

Priviesť priateľa k Nemu

Som presvedčený, že inšpirovaná pozvánka, ktorú sme všetci dostali – „Priviesť priateľa k Nemu“ – je niečo, čo môžeme všetci vo svojom živote nasledovať a používať.

Prečo Cirkev

Starší Christofferson vysvetľuje pôvod Kristovej cirkvi a potrebu jej znovuzriadenia.

Vezmite ich za ruku

Pocíťte radosť z toho, že budete viesť svojich priateľov k Spasiteľovi, keď sa delíte o posolstvo znovuzriadeného evanjelia.

Srdcia detí Elder David A. Bednar

Starší Bednar vyzýva mládež Európy, aby pracovala na rodinnej histórii.

Dokonalý recept na to, ako nás priviesť k Nemu

Učte sa o kresťanských vlastnostiach, ktoré nám pomôžu naplniť našu úlohu v nasledovaní plánu územia Európa.

Nový rok s vierou v Krista

Viera je veľká pozitívna moc, ktorá nás môže pozdvihnúť nad oblaky trápenia a pomôcť nám, aby sme sa uzdravili v Kristovi.

Usilujme sa v práci Pána

Ako budete pomáhať chudobným a núdznym v roku 2017?