Fiji

Najnovšie články

Požehnania dňa sabatu - Apoštolský prísľub

Starší M. Russell Ballard a Quentin L. Cook nás učia o požehnaniach dodržiavania dňa sabatu. 

Poskytovanie pomoci Pánovým spôsobom - Rada od apoštola

Prezident Dieter F. Uchtdorf vysvetľuje, ako nám naša sebestačnosť pomôže posilniť ostatných.

Radosť z prinášania vykúpenia mŕtvym - Výzva od apoštola

Starší Richard G. Scott opisuje požehnania pre mladých ľudí v Cirkvi pri venovaní sa rodinnej histórii.

Materiály pre podporu sebestačnosti

Materiály pre podporu sebestačnosti

Stať sa časne sebestačnými

Sebestačnosť je schopnosť, záväzok a snaha zabezpečiť duchovné a časné životné potreby pre nás samotných a pre rodinu. Keď sa členovia stanú sebestačnými, sú tiež schopní lepšie slúžiť ostatným a starať sa o nich.

Záznam generálnej konferencie

Sledujte záznam zo 186. výročnej generalnej konferencie Církvi Ježíša Krista Svätých neskorších dní

#Aleluja – velikonoční poselství o Ježíši Kristu

Ježíš Kristus vzal na sebe hříchy a strasti světa. Přestože ho ukřižovali, vstal z mrtvých. O těchto Velikonocích zjistěte, jak skrze Ježíše Krista můžeme i my najít nový život. #Aleluja

Viera diakona

Život podľa základných zásad evanjelia prinesie požehnania duchovnej a časnej sebestačnosti.

Aká je stáž v kancelárii Cirkvi pri EÚ v Bruseli? Spýtajte sa Sanny

Sanna Brandenburgová, ktorá nedávno dokončila stáž v kancelárii Cirkvi pri Európskej únii v Bruseli, sa delí o svoje skúsenosti.