Fiji

Najnovšie články

Sú mormoni kresťania?

Starší Jeffrey R. Holland, žijúci apoštol v dnešnej dobe, vysvetľuje, prečo sú mormoni kresťania.

Prosba k mojim sestrám

Prezident Nelson hovorí o dôležitosti žien a o ich božskej úlohe v kráľovstve Božom.
 

Posvätná pravda

Prezident Thomas S. Monson pomáha držiteľom kňazstva porozumieť povinnosti a zodpovednosti, ktorú majú, keď držia túto posvätnú právomoc.

Hľadajte aj vy členov svojho rodostromu

Objavte požehnania z objavovania predkov, keď vyhľadávate rodinných príslušníkov do svojho rodostromu.

Ako zlepšiť duchovnú sebestačnosť

Prezident Thomas S. Monson povedal: „Staňme sa sebestačnými a nezávislými…Spásu nemožno získať na základe žiadnej inej zásady.“

Najúžasnejšia generácia mladých dospelých

Starší Ballard povzbudzuje mladých dospelých, aby zdvihli latku a stali sa najúžasnejšou generáciou v Cirkvi aká kedy bola.

Predstavte si samých seba v chráme

Starší Quentin L. Cook opisuje požehnania, ktoré vyplývajú z prípravy mien našich predkov na zástupné obrady v chráme.

Starší M. Russell Ballard - Plán pre územie Európa

Starší M. Russell Ballard z Kvóra dvanástich apoštolov nás všetkých povzbudzuje v našej snahe nasledovať ciele plánu pre územie Európa.

Zdieľanie evanjelia

Starší Dallin H. Oaks nám pomáha, aby sme rozvíjali vlastnosti podobné tým Kristovým, ktoré sú vyžadované pri zdieľaní evanjelia.

Kľúče kňazstva

Starší Stevenson vysvetľuje znovuzriadenie, účel a požehnania kľúčov kňazstva.