Fiji

Najnovšie články

Rozhodnutia

„Hovorí sa, že brána histórie sa otáča na malých pántoch, a tak isto aj životy ľudí. To, ako sa rozhodujeme, určuje náš osud.“

Ich príbeh je mojím príbehom

Aký je váš príbeh?  

Nájdite predka

Jeden z najväčších skutkov lásky a jej prejav je vtedy, keď činíme niečo pre niekoho, kto to nemôže učiniť sám pre seba.

Jednoduchosť rady

Vedúci boli vyvolení, aby viedli. Veďte ako Spasiteľ.

Takže umlčali strach svoj

Starší David A. Bednar opisuje, ako sa môžeme v našej dobe spoliehať na Pána.

Priviesť nás k Nemu

Uskutočnili ste už tri ciele z Plánu územia Európa pre tento rok? Ak nie, učiňte tieto kroky toto leto.

Nekráčajte s davom

Prezident Thomas S. Monson nám pomáha rozpoznať príležitosti na službu.

Generácia spojená v láske

Prezident Russell M. Nelson zdôrazňuje dôležitosť práce na rodinnej histórii a chrámovej práce.

Požehnania dňa sabatu - Apoštolský prísľub

Starší M. Russell Ballard a Quentin L. Cook nás učia o požehnaniach dodržiavania dňa sabatu.