Preskočiť panel hlavné možnosti

Články

Drahé sestry a bratia, milé deti, dovoľujeme si Vás pozvať na okrskovú konferenciu Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.
Starší M. Russell Ballard náš všetkých vyzýva, aby sme počas Vianoc priviedli priateľa na zhromaždenie.
Každý niekedy zakopneme, ale keď sa obrátime k Bohu, môžeme nájsť nádej.
Našou úlohou ako rodičov je učiť, zabezpečiť a usmerňovať naše deti, aby mali skúsenosti, ktoré uľahčia ich obrátenie k evanjeliu a umožniť im nájsť šťastie v tomto živote a v živote, ktoré príde tým, že budú žiť životom zameraným na Krista.
Chyby nám môžu spôsobiť bolesť a smútok, ale môžeme ich nechať za sebou a nájsť radosť.
Prezident Henry B. Eyring opisuje ako môžeme priľnúť bližšie k našim predkom skrze rodinnú históriu a chrámovú prácu.
Ako kresťania mormoni veria tomu, čo učil Ježiš Kristus o pokání. Zistite, prečo mormoni veria, že pokánie prinesie pokoj, nádej a radosť.
Ronald A. Rasband vysvetľuje, že Božia láska je nemenná, napriek našim chybám a slabostiam.