Preskočiť panel hlavné možnosti

Články

Sestra Sharon Eubanková nám pomáha byť pripravenými odpovedať na otázky, prečo žijeme evanjelium.
Kniha Mormonova vás môže priviesť bližšie k Spasiteľovi vo vašom každodennom živote.
Život je plný neistôt, ale jedna vec je istá. Všetci sme pozvaní prísť ku Kristovi nehľadiac na životné okolnosti.
Zameškali ste generálnu konferenciu? Sledujte príhovory zo záznamu.
Prezident M. Russell Ballard zdôrazňuje, čo robíme ako nasledovníci Ježiša Krista a členovia Jeho Cirkvi.
Sestra Bonnie L. Oscarsonová nám pripomína, že je dôležité obmedziť náš čas na osobné elektronické zariadenia, aby sme mohli slúžiť druhým.
Poznajte vedúcich Cirkvi územia Európa
Kedy tu bol Ježiš Kristus pre vás?