O nás

Slovensko

Populácie: 5 450 000
Počet členov: 255
Pobočky: 4
Misie: 1 Spoločná s Českou republikou
Okrsky: 1
Percento SND: 0.0044%, alebo jeden na 22.903 ľudí.

 

História cirkvi

Na jar roku 1820, štrnásťročný chlapec menom Joseph Smith išiel do malého lesíka blízko svojho domu v Palmyra, štát New York, a modlil sa, aby vedel ku ktorej cirkvi sa má pridať. Tak ako sa v biblických časoch zjavovali nebeské bytosti prorokom, ako bol Mojžíš a Pavol, ako odpoveď na Josephovu modlitbu sa zjavil Boh Otec a Jeho syn Ježiš Kristus. Josephovi bolo povedané, že cirkev, ktorú Ježiš Kristus založil, nebola viac na zemi.  Joseph Smith bol vybraný Bohom, aby znovuzriadil Cirkev Ježiša Krista na zemi. V priebehu nasledujúcich desiatich rokov Josepha navštívili ďalší nebeskí poslovia. Joseph preložil Knihu Mormonovu a obdržal právomoc založiť Cirkev. Cirkev bola založená 6. apríla 1830 vo Fayette v štáte New York. Joseph Smith bol jej vodcom. Cirkev sa rozvinula v organizáciu, ktorá má členov a zbory po celom svete.

Počiatky cirkvi v Českej a Slovenskej republike

V roku 1884 prišiel z Viedne do Prahy prvý misionár, Thomas Biesinger. Pre svoje kázanie bol uväznený. Predtým než bol vypovedaný z krajiny, pokrstil a konfirmoval Antonína Justa, ktorý predtým svedčil proti nemu.

Misionárska práca sa v skutočnosti začala až o 45 let neskôr, z veľkej časti vďaka Františke Brodilovej. 24. júla 1929 starší John A. Widtsoe z Kvora Dvanástich zasvätil Československo pre hlásanie evanjelia. Došlo k tomu na Kněží hore neďaleko hradu Karlštejn.

Doba prenasledovania

Cirkev zapustila v Československu korene, ale príchod druhej svetovej vojny všetko zmenil. Bežná misionárska práca bola po obsadení krajiny nemeckou armádou prerušená a misionári boli evakuovaní.

V roku 1946 sa misionári do Československa vrátili, avšak nástup komunistov k moci v roku 1948 opäť všetko zmenil. Verejná činnosť Cirkvi bola 6. apríla 1950 zakázaná.

Po viac než 40 rokov si členovia Cirkvi udržiavali vieru v tichosti, bez toho, aby ju mohli verejne vyznávať a bez toho, aby mali i pravidelný kontakt s Cirkvou za hranicami Československa. Boli sledovaní ŠtB a podrobovaní opakovaným výsluchom. Mnohým sa vyhrážali, že príjdu o zamestnanie alebo budú uväznení, pokiaľ odmietnu podávať informácie.

Cirkev dnes

Opätovného oficiálneho uznania sa Cirkvi dostalo 22. februára 1990. V máji 1990 sa do Československa znovu vrátili misionári. V tej dobe bolo v Československu 345 členov. Dnes má Česká misia Praha Církvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní približne 2000 členov. Členovia sa schádzajú v 13 kongregáciách v Českej republike a v 5 kongregáciách na Slovensku.

Evropa

Počet členov: 508 173
Misií: 44
Zbory a odbočky: 1 464
Chrámov: 11
Centier pre rodinnú históriu: 751

Celosvetové štatistiky

Počet členov: 15 634 199
Misií: 418
Misionári na plný úväzok: 74 079
Misionárských výcvikových centier: 15
Chrámov: 150
Zbory a odbočky: 30 016
Univerzity a vysoké školy: 4
Navštevujúcich Seminár: 407 971
Navštěvujúcich Inštitút: 356 663
Centier pre rodinnú históriu: 4 918
Počet krajín s centrami s rodinnou históriou: 153
Počet krajín, ktoré dostali humanitárnu pomoc od roku 1985: 186
Počet misionárov vo verejnoprospešných službách (zahŕňá aj misionárov, ktorí sa podieľajú na humanitárnej službe): 8 320
Počet jazykov, v ktorých sú dostupné cirkevné materiály: 188