Články

  Gary E. Stevenson vysvetlil našu zodpovednosť ako tých, ktorí inšpirovane slúžia druhým, keď sa k nám prihovoril počas Generálnej konferencie.
  Matka vysvetľuje svojim deťom, ako sa ochrániť duchovne tým, že na seba vezmú Brnenie Božie
  Apoštol Starší Andersen svedčí o pravdách a požehnaniach evanjelia znovuzriadených skrze proroka Josepha Smitha.
  Zdôraznenie správneho mena Cirkvi a výzva k hlbšiemu záväzku k Ježišovi Kristovi
  Starší Dieter F. Uchtdorf svedčí o tom, že keď veríme v Ježiša Krista, milujeme tak ako miloval On a činíme tak ako činil On, budeme naplnení pokojom a radosťou.
  Cirkevní vedúci objednali výrobu sôch milovaného Krista a dvanástich apoštolov Bertela Thorvaldsena do návštevníckeho centra chrámu v Ríme.
  Spasiteľ nám pomáha a povzbudzuje nás, aby sme sa vrátili bezpečne späť k nášmu Otcovi v nebi.
  Starší Neil L. Andersen vysvetľuje, ako nám spoliehanie sa na Krista počas našich skúšok pomáha prekonať búrky života.