Preskočiť panel hlavné možnosti

Články

Starší David A. Bednar učí, že moc Spasiteľovho evanjelia plynie, keď zhromaždíme všetky veci v Kristovi.
Prezident Russell M. Nelson vysvetľuje, ako sa môžeme po náročnom týždni duchovne posilniť zachovávaním sabatu.
Prezident Dallin H. Oaks načrtáva, ako nám Boží plán pre Jeho deti dáva jasný zmysel pre cieľ a smerovanie v živote.
Joy Jonesová nám pripomína, že láska a služba by mali byť motivované našou láskou ku Kristovi a Jeho deťom, nie našimi vlastnými túžbami po uznaní.
Bezpečie nezískame pomocou nevyčerpateľného bohatstva, ale skrze nevyčerpateľnú vieru.
Prezident Russell M. Nelson prehlasuje dôležitosť toho, aby sme nazývali Kristovu znovuzriadenú Cirkev menom, ktoré Pán ustanovil.
Príďte na bezplatný deň otvorených dverí chrámu v Ríme Od pondelka 28. januára 2019 do soboty 16. februára 2019. Viac informácií nájdete na tempio.lds.org
Bonnie H. Cordonová učí, že aby sme nasledovali Dobrého Pastiera, musíme sa aj my naučiť starať o Jeho ovečky.