Preskočiť panel hlavné možnosti

Články

Apoštol Starší Andersen svedčí o pravdách a požehnaniach evanjelia znovuzriadených skrze proroka Josepha Smitha.
Zdôraznenie správneho mena Cirkvi a výzva k hlbšiemu záväzku k Ježišovi Kristovi
Starší Dieter F. Uchtdorf svedčí o tom, že keď veríme v Ježiša Krista, milujeme tak ako miloval On a činíme tak ako činil On, budeme naplnení pokojom a radosťou.
Cirkevní vedúci objednali výrobu sôch milovaného Krista a dvanástich apoštolov Bertela Thorvaldsena do návštevníckeho centra chrámu v Ríme.
Spasiteľ nám pomáha a povzbudzuje nás, aby sme sa vrátili bezpečne späť k nášmu Otcovi v nebi.
Starší Neil L. Andersen vysvetľuje, ako nám spoliehanie sa na Krista počas našich skúšok pomáha prekonať búrky života.
Starší Neil L. Andersen opisuje ako môžeme zažiť svoje osobné zázraky, keď nám Pán pomáha pri privádzaní ľudí k Nemu.
Starší David A. Bednar učí, že moc Spasiteľovho evanjelia plynie, keď zhromaždíme všetky veci v Kristovi.