Preskočiť panel hlavné možnosti

Články

Starší Dieter F. Uchtdorf opisuje, ako môžeme nájsť šťastie, keď sa približujeme k Ježišovi Kristovi.
Prezident Henry B. Eyring svedčí o tom, ako Pán vedie Svoju cirkev skrze zjavenie dané Jeho povereným služobníkom.
LDS Charities pomohla centru Los Rosales v Mostare pre ľudí s kognitívnymi poruchami dokončiť profesionálnu kuchyňu a jedáleň na odbornú prípravu a použitie svojich študentov.
Prezident Henry B. Eyring nás vyzýva, aby sme napriek vlastným skúškam ukázali svoju vieru a lásku k Pánovi skrze službu druhým.
Starší Ulisses Soares, ako nový apoštol, vydáva svoje svedectvo o Ježišovi Kristovi.
Sestra Sharon Eubanková nám pomáha byť pripravenými odpovedať na otázky, prečo žijeme evanjelium.
Kniha Mormonova vás môže priviesť bližšie k Spasiteľovi vo vašom každodennom živote.
Život je plný neistôt, ale jedna vec je istá. Všetci sme pozvaní prísť ku Kristovi nehľadiac na životné okolnosti.