Články

  Starší Ronald A. Rasband vysvetľuje, aké dôležité je dodržiavať sľuby a zmluvy, ktoré dávame a uzatvárame s Pánom, ako aj s našimi blížnymi.
  Starší D. Todd Christofferson opisuje trvalé šťastie, ktoré pochádza z nachádzania radosti skrze žitie evanjelia
  Prezident Russell M. Nelson a ostatní vedúci Cirkvi činia historické oznamy ohľadom pokračujúceho znovuzriadenia Pánovej Cirkvi v týchto neskorších dňoch.
  Starší Dale G. Renlund nás učí, ako sa môžeme zlepšiť tým, že zasvätíme svoj život Kristovi.
  Prezident Russell M. Nelson svedčí o hodnote žien a ich dôležitej úlohe v Božom pláne pre Jeho deti.
  Cirkev sa začína v nedeľu, ale končí sa tam? Predstavte si, keby sa cirkev preniesla za štyri steny budovy, aby nás každý deň inšpirovala.
  Prezident Russell M. Nelson opisuje radosť, ktorú cítime a vplyv, ktorý môžeme mať vďaka láske k Božím deťom skrze službu.
  Bonnie H. Cordonová učí, že aby sme nasledovali Dobrého Pastiera, musíme sa aj my naučiť starať o Jeho ovečky.