Cirkev povolala troch nových členov Kvóra dvanástich apoštolov

  Cirkev povolala troch nových členov Kvóra dvanástich apoštolov

  Tri noví členovia Kvóra dvanástich apoštolov – jedného z najvyšších riadiacich orgánov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní – boli oznámení v sobotu na 185. polročnej generálnej konferencii Cirkvi v Salt Lake City v Utahu.

  Tri noví apoštoli sú starší Ronald A. Rasband, starší Gary E. Stevenson a starší Dale G. Renlund. Obsadia uvoľnené miesta v Kvóre dvanástich apoštolov po prezidentovi Boydovi K. Packerovi, Staršom L. Tom Perrym, a Richardovi G. Scottovi, ktorí nás opustili v období od minulej generálnej konferencie.

  Každý z nich sa prihovorí celosvetovej verejnosti počas konferenčného týždňa, a tiež budú odpovedať na otázky médií v Cirkevnej administratívnej budove v sobotu po popoludňajšom zasadaní konferencie.

  Noví členovia Kvóra dvanástich sú povolávaní prezidentom Cirkvi, ktorý obdrží inšpiráciu. Noví členovia Dvanástich môžu byť povolaní z generálnych autorít, ktoré sú staršími vedúcimi Cirkvi a zo všeobecného členstva Cirkvi po celom svete.

  Kvórum dvanástich apoštolov je druhým najvyšším predsedajúcim orgánom v riadení Cirkvi. Okrem ich hlavnej zodpovednosti byť zvláštnymi svedkami Ježiša Krista po celom svete, majú apoštoli veľa administratívnych zodpovedností, zatiaľ čo dohliadajú na chod a rozvoj globálnej Cirkvi.

  Postupnosť v Kvóre dvanástich apoštolov sa odvíja od dátumu, kedy bol apoštol povolaný, a nie podľa jeho veku. Súčasnými členmi Kvóra dvanástich apoštolov sú:

  • Prezident Russell M. Nelson
  • Starší Dallin H. Oaks
  • Starší M. Russell Ballard
  • Starší Robert D. Hales
  • Starší Jeffrey R. Holland
  • Starší David A. Bednar
  • Starší Quentin L. Cook
  • Starší D. Todd Christofferson
  • Starší Neil L. Andersen
  • starší Ronald A. Rasband
  • starší Gary E. Stevenson
  • ​starší Dale G. Renlund