21-dňová výzva z Knihy Mormonovej

  Priľnite bližšie ku Kristovi za 21 dní.

  Zistite, ako vás Kniha Mormonova môže priviesť bližšie k Ježišovi Kristovi

  1. Nefi 3:7

  Pôjdem a urobím tie veci, ktoré Pán prikázal, lebo viem, že Pán nedáva prikázania deťom ľudským, iba ak pre nich pripraví cestu, aby mohli uskutočniť vec, ktorú im prikazuje.

  Alma 37:44 

  Lebo hľa, je rovnako ľahké dbať na slovo Kristove, ktoré ti bude ukazovať priamy smer k večnej blaženosti, ako bolo ľahké pre otcov našich dbať na oný kompas, ktorý im ukazoval priamy smer do zasľúbenej krajiny.

  Alma 32:28

  Teraz, ak poskytnete miesto, aby v srdci vašom mohlo byť zasadené semienko, hľa, ak je to pravé semienko čiže dobré semienko, hľa, začne v hrudi vašej bobtnať; lebo začína rozširovať dušu moju; áno, začína osvecovať porozumenie moje.

  Mosiáš 2:41

  Prial by som si, aby ste zvážili požehnaný a šťastný stav tých, ktorí zachovávajú prikázania Božie. Lebo hľa, tí sú požehnaní vo všetkých veciach, ako v časných, tak v duchovných; a ak vytrvajú verne až do konca, sú prijatí v nebi, aby takto mohli prebývať s Bohom v stave nikdy nekončiaceho šťastia.

  Eter 12:27

  Dávam ľuďom slabosť, aby mohli byť pokorní; a milosť moja postačuje pre všetkých, ktorí sa pokoria predo mnou; lebo ak sa pokoria predo mnou a budú mať vieru vo mňa, potom učiním, že slabé veci sa pre nich stanú silnými.

  1 Nefi 17:13 

  A budem tiež svetlom vaším v pustatine; a budem pred vami pripravovať cestu, a budete vedieť, že som to ja, kto vás vedie.