Nový rok s vierou v Krista

  Posolstvo územných vedúcich

  Elder Leimer
  Starší Axel H. Leimer Územný sedemdesiatnik


  Žijeme v časoch veľkého zmätku.  Každodenné správy a naše vlastné osobné výzvy môžu oslabiť našu odvahu a spôsobiť, že nás zachváti strach.[1]  Ale proroci učia, že viera rozptýli strach a prinesie jasnosť nádeje.[2] Písma definujú vieru ako dôveru a vieru v Ježiša Krista. Veríme, že je Syn Boží a že skrze uzmierenie má moc nás spasiť.

  Viera v Pána Ježiša Krista je prvou zásadou evanjelia.[3] Dáva nám moc, aby:

  • sme potešili Boha;[4]
  • sme získali od Neho pomoc a vedenie;[5]
  • sme obdržali odpoveď na modlitbu a bola nám prejavená pravda;[6]
  • bolo naše srdce zmenené;[7]
  • sme činili pokánie a boli pokrstení;[8]
  • sme obdržali odpustenie;[9]
  • sme boli svedkami mocných zázrakov;[10]
  • nám dala silu;[11]
  • sme boli uzdravení;[12]
  • sme boli spasení;[13]
  • sme vzhliadali k Bohu a žili;[14]
  • sme priľnuli k dobrým veciam;[15]
  • pomohla rodičom učiť svoje deti;[16] a
  • sme vytrvali do konca.[17]

  Viera je veľká pozitívna moc, ktorá nás môže pozdvihnúť nad oblaky trápenia a pomôcť nám, aby sme sa uzdravili v Kristovi.  Prístup k viere nie je obmedzený len na tých, ktorí už sú silní, ani nezáleží na našej profesii alebo pozícii.  Naopak, je prístupná všetkým, ktorí sa rozhodnú nasledovať Krista a Jeho jednoduchú náuku: činiť pokánie a byť pokrstení.[18]  Keď sa raz rozhodneme prijať oné evanjelium a činiť podľa onej náuky[19], dokonca i tí najslabší z nás sú učinení silnými.[20]  „Viera v Ježiša Krista je darom z nebies, ktorý prichádza, keď sa rozhodneme veriť a keď ju vyhľadávame a držíme sa jej.“[21]  „Keď sa rozhodneme nasledovať Krista s vierou, namiesto toho, aby sme si zo strachu vybrali inú cestu, budeme požehnaní následkami, ktoré sú v súlade s našim rozhodnutím.“[22]

  Ak sa rozhodnete v tomto novom roku obnoviť svoju vieru, môžete nasledovať niektoré jednoduché kroky.  Po prvé, spoznajte a milujte Spasiteľa. Môžete začať tým, že budete počúvať alebo čítať Jeho slovo.[23]  Rozhodnite sa, že budete chodiť na zhromaždenia a čítať písma, najmä Knihu Mormonovu.  Čítajte ju so zámerom, aby ste lepšie spoznali Spasiteľa.  Možno si budete chcieť podčiarknuť každý odkaz, ktorý sa spája s Jeho vlastnosťami a učeniami.  Po druhé, keď vaša viera rastie, rozhodnite sa, že budete žiť podľa Jeho učení.  „Keď máme vieru v Krista, prijímame a aplikujeme Jeho uzmierenie a učenia. Dôverujeme Jemu a tomu, čo hovorí. . . . Veríme v Krista a veríme, že si praje, aby sme dodržiavali všetky Jeho prikázania. Chceme prejavovať našu vieru tým, že Ho budeme poslúchať.“[24]

  Keď Ho raz spoznáme, budeme mať veľkú túžbu dodržiavať Jeho prikázania.[25]  Spasiteľ jednoducho učil: „Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania.“[26]  Toto učenie je mocné a jednoduché.  Mali by sme dodržiavať prikázania, nie zo strachu, ale z lásky.  Pán nás vyzýva, aby sme dodržiavali Jeho prikázania a aby sme ctili Jeho zákon ako oko v hlave a aby sme si ich zapísali na dosky nášho srdca.[27]  Pán povedal, keď predpovedal novú zmluvu v neskorších dňoch: Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.[28]

  oko v hlave

  Ako sa svet neustále mení a ľudské srdcia ochabujú, vo viere v Ježiša Krista sa nachádza sila a pokoj.  Kristus ponúka, že uľahčí naše bremená.[29]  Kiež sa my, ako tí najslabší zo slabých, pevne držíme oného zdroja sily a kiež zažívame v tomto novom roku zvýšenú vieru a zvýšenú dôveru v našu vlastnú spásu.

   


  [1] NaZ 88:89 – 91
  [2] 2. Nefi 31:20
  [3] Články viery 1:4
  [4] Židom 11:6
  [5] 1. Nefi 7:12; 1. Nefi 16:28; Moroni 7:26
  [6] NaZ 10:47,52; Mosiáš 27:14; Moroni 10:4
  [7] Mosiáš 5:7
  [8] 2. Nefi 9:23
  [9] Enóš 1:3 – 8
  [10] 2. Nefi 26:13; Eter 12:12; Moroni 7:27 – 29, 34 – 38
  [11] Alma 14:26; Eter 12:27 – 28, 37
  [12] 3. Nefi 17:8
  [13] Mosiáš 3:12; Efezským 2:8; 2. Nefi 25:23
  [14] Helaman 8:15
  [15] Moroni 7:28
  [16] NaZ 68:25
  [17] NaZ 20:25, 29
  [18] NaZ 10:67
  [19] NaZ 101:78
  [20] Eter 12:27; NaZ 1:19; NaZ 133:58
  [21] Viera nie je náhoda, ale voľba Starší Neil L. Andersen z Kvóra dvanástich apoštolov, Generálna konferencia október 2015
  [22] Žite z viery, a nie zo strachu; Quentin L. Cook november 2007
  [23] Rímskym 10:17
  [24] Kážte Moje evanjelium: Sprievodca misionárskou službou (2004), 61 – 62
  [25] 1. Jánov 2:3
  [26] Ján 14:15; Ján 15:10; NaZ 46:9; NaZ 124:87; Mosiáš 13:14,
  [27] Príslovia 7:2 – 3
  [28] Jeremiáš 31:33.
  [29] Matúš 11:30